LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND HUYỆN BAN HÀNH
LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND HUYỆN BAN HÀNH

Thông tin chi tiết:
Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông /Upload/Files/Qđ 05.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định ban hành quy chế quản lý vận hành và khai thác hệ thống một cửa, một cửa liên thông/Upload/Files/Qđ 04.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức ban quản/Upload/Files/Qđ 01.pdf lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Thanh tra huyện/Upload/Files/Quyết định của Thanh tra.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế Văn phòng HĐND-UBND huyện/Upload/Files/Quyết định của Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Y tế/Upload/Files/Quyết định của phòng Y tế.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Tài nguyên-Môi trường/Upload/Files/Quyết định của phòng Tài nguyên và Môi trường.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ/Upload/Files/Quyết định của phòng Tài chính-Kế hoạch.pdfn, tổ chức, biên chế phòng Tài chính-Kế hoạch

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ/Upload/Files/Quyết định của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.pdf chức, biên chế phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Nội vụ/Upload/Files/Quyết định của phòng Nội vụ.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Lao  động-Thương binh và xã hội/Upload/Files/Quyết định của phòng Lao động Thương binh và Xã hội.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Kinh tế-Hạ tầng/Upload/Files/Quyết định của phòng Kinh tế-Hạ tầng.pdf

Thông tin chi tiết:
Quyết định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Giáo dục-Đào tạo/Upload/Files/Quyết định của phòng Giáo dục và Đào tạo.pdf

Thông tin chi tiết:

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế phòng Dân tộc/Upload/Files/Quyết định của phòng Dân tộc.pdf

Thông tin chi tiết:
/Upload/Files/Quyết định của phòng Tư pháp.pdfQuyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế phòng Tư pháp

Thông tin chi tiết: